Мерење и цртање на агли со ГеоГебра

Корисникот кликнува за да генерира агол, го мери или го црта истиот, а потоа кликнува за да го провери одговорот!

angles_meas1

Мерење на агли
 
Цртање на агли
Ниво 0
Агли во насока на стрелките на часовникот до 180° по 5° - хоризонтална основа
Ниво 0
Ниво 1
Агли во насока на стрелките на часовникот до 180° - хоризонтална основа
Ниво 1
Ниво 2
Агли во спротивна насока од стрелките на часовникот до 180° - хоризонтална основа
Ниво 2
Ниво 3
Агли во спротивна насока од стрелките на часовникот до 180° - основа било каде
Ниво 3
Ниво 4
Агли во спротивна насока од стрелките на часовникот помеѓу 180° и 360°- основа било каде
Ниво 4
Ниво 5
Агли во спротивна насока од стрелките на часовникот помеѓу 0 ° и 360°- основа било каде
Ниво 5

Општи податоци Податоци за аплетите
Наставно ниво 5 - (ниво 0 може да се користи порано) Автор ЛФС
Математичка област Мерење и Геометрија Тип Бесплатно - офлајн и онлајн верзии
Математички стандард CA 5.MG.2.1 Користење Побарува sunJava плеер
Клучни зборови мерење, агол, агломер, цртање, динамичко, бесплатно, аплет, офлајн, онлајн