1-6 Исказни функции. Квантификатори
Previous Topic  Next Topic 

Оддел

Видеа (Mathcasts)

Банки


Објаснување

Задачи


1-6 Исказни функции. Квантификатори

2

11       1. "За секој"  -         


      2. "За некој"  или "Постои" - 


Пример:Поврзани теми: