3-1 Степенување и операции со степени
Previous Topic  Next Topic 

Оддел

Видеа (Mathcasts)

Банки


Објаснување

Задачи


3-1 Степенување и операции со степени

10 (67)
Kликнете за отварање на соодветните pdf фајлови.


Забелешка: Овој оддел го сметам како еден од најважните, односно доколку можете да ги сваќате идеиите и правилно да ги изработете задачите со степенување и операции со степени, многу полесно ќе можете да го совладaте идниот материјал.


Затоа, покрај задачите на крајот на одделот во самата книга, имам изработена уште две комплети.


Идејата е да се користи видеата во "Oбјаснувањата" да Ви помага за начинот на правилно изработка на задачите во "Вежбањата". 


Потребни формули (види и експоненти):

Формула:

Примери:


Други
 примери: