3-8 Разложување на полиномите на прости множители
Previous Topic  Next Topic 

Оддел

Видеа (Mathcasts)

Банки


Објаснување

Задачи


3-8 Разложување на полиномите на прости множители


pdfДефиниција: Разложување на полином значи да се запише полином како производ на два или повеќе полиноми.

Редоследот на разложување:

       1. Заеднички фактори.

       2. Разложување според формулите:  

       3. Други методи на разложување.


Kликнете за отварање на соодветните pdf фајлови.