3-9 НЗД и НЗС на цели рационални изрази
Previous Topic  Next Topic 

Оддел

Видеа (Mathcasts)

Банки


Објаснување

Задачи


3-9 Најголем заеднички делител и најмал заеднички содржател на целите рационални изрази


pdfKликнете за отварање на соодветните pdf фајлови.