Допуштени вредности
Previous Topic  Next Topic 

Дефиниција: Нека е даден алгебарски израз, множествово на допуштени вредности се сите реални броеви за кои постои изразот.


Примери

Вредности за кои не постои изразот*

Множество на допуштени вредности

 

х= -1

 

у=0 или z=0

х=0

у=0 или х=1Поврзани теми:

 

Се преселуваме - подобра графика и повеќе активности - кликни тука!