1-5
Previous Topic  Next Topic 

1. Докажи дека: Дијаголналите на делтоид се заемно нормални.


 6.0 МБ = 0.3+1.3+1.3+...


Интерактивен приказ! 
  (Кликнете на сликата да се стартува апликацијата па променете ја положбата на било која од плави точки со кликни-влечи!)

     2. Докажи дека: Дијаголналите на ромб се заемно нормални.


3. Докажи дека: Дијагоналите на рамнокрак трапез се еднакви.


  


6. Докажи дека: Збирот на внатрешните агли на триаголник е 180°.


coming....

2. Дијаголналите на ромб се заемно нормални.

4. Висината и тежишната линија на ранокрак триаголнк се совпаѓаат.

5. Дијаголналите на паралелограмoт се преполувуваат.

7. Збирот на внатрешните агли на четириаголник се 360

8. Тежишните линии повлечени кон краците на рамнокрак триаголник се складни.

9. Секоја точка од симетрала е еднакво оделечено од нејзините крајни точки.

10. Секоја точка од симетрала на еден агол е еднакво одалечена од неговите краци.