3-1
Previous Topic  Next Topic 

Потребни формули:

Формула:

Примери:


Други
 примери:

                                       

Следните видеа се од: PDF фајл со задачите "Објаснување" - 60 КБ

Писмена форма на решенија: PDF фајл со решенија од задачите "Објаснување" - 111 КБ

Слични задачи за вежбање: PDF фајл со "Работни листови со задачи за вежбање" - 75 КБ 

  

  

                                                       0,2+0,4+0,3+0,3+0,2+0,7 MБ


 

                                                                  0,6+1,0+0,7+0,6 МБ


                                                                            0,6+0,5+0,9 МБ


                                                                                                                                                0,5+0,5+1,0 МБ


                                                                            0,6+0,9 MБ


                                                          1,0+0,4+0,2+0,3+0,4 МБ


                                                                        0,2+1,7+0,6+0,4 МБ


                                                           0,4+0,4+0,4+0,5+0,7 MБ


                                                                                   0,7 МБ


                                                                               1,0 МБ


                                                      0,3+0,3+0,2+0,3+0,2+0,4 MБ


                                                      0,3+0,3+0,4+0,5+0,3+0,4 MБ


                                                                       0,2+0,3+0,2 MБ


                                                     0,5+0,3+0,3+0,2+0,4+0,7 MБ


                                                                            0,3+0,3+0,2 MБ


                                                               0,3+0,4+0,5+0,4+0,5 MБ


                                                       0,3+0,4+0,4+0,4+0,7 MБ


                                                                             0,7+0,6+0,2 MБ                                                                            1,4+1,5 MБ