3-2
Previous Topic  Next Topic 

Дефиниција: Нека е даден алгебарски израз. 

 Множествово на допуштени вредности се сите реални броеви за кои постои изразот.


Писмена форма на решенија: PDF фајл со решенија од задачите "Објаснување" - 70 КБ


                                                                  0,5 + 0,2 + 0,4 + 0,3 МБ


                                                                          0,4 + 0,2 + 0,4 МБ