Рационален алгебарски израз
Previous Topic  Next Topic 

Дефиниција: Рационален алгебарски израз е дропка од полиноми односно дропка од алгебарски изрази.


Целорационални изрази

       Ако полиномот во именителот има е константа, т.е. е со степен 0, тогаш рационалниот алгебарски израз се вика целорационален израз (цел рационален израз), а истиот може да се напише и како обичен полином (делејќи ги сите членови со константата).


Дробнорационални изрази

       Ако полиномот во именителот има променлива, т.е. е со степен 1, тогаш рационалниот алгебарски израз се вика дробнорационален израз (дробен рационален израз, алгебарска дропка,...)


Примери

Степен на бројтелот

Степен на 
именителот

Тип

 

2

1

дробно

  

3

0

цело

 

4

0

цело

 

4

3

дробно

5

2

дробно

0

1

дробно

1

0

цело

2

2

дробно


На дробнорациоинални изрази треба да се води сметка за кои вредности именителот е 0, т.е. треба да се води сметка за множеството на "допуштени вредности".


Примери

Степен на 
именителот

Вредности за кои не постои изразот*

 

1

х= -1

 

3

у=0 или z=0

2

1

х=0

2

у=0 или х=1

Поврзани теми: 

 

Се преселуваме - подобра графика и повеќе активности - кликни тука!