*** Кликнете на    за целосен преглед ***

За локално користење, симнете и отпакувајте 2balls_v2.zip.

Потоа, двоен клик на 2balls.html. How do I do all this?

Scratch документот изработен од Linda Fahlberg-Stojanovska.

Забелешки за активноста


Имаме 2 топчиња - 1 Црвено и 1 Зелено. Ги мешаме и ги фрламе во вертикална кутија. Кое топче паѓа прво?


Следните два настани се взаемно ексклузивни и комплетни.

(a) Зеленото топче ќе падне прво.
 Овој настан го викаме: Зелено прво.

(b) Црвеното топче ќе падне прво.
 Овој настан го викаме: Црвено прво.


Раководена активност

Направете го експериментот 200-1000 пати.

  • Кој е процентот на Зелено прво?
  • Кој е процентот на Црвено прво?

Сега малку за страшната теорија ...

  • Теоретски, колку често треба зеленото топче прво да падне во кутијата?
  • Теоретски, која е веројатноста дека црвеното топче ќе падне прво?
  • Дали ова е во согласност со твоите експериментални резултати?
  • Која друга ситуација од вистинскиот живот нуди ваков тип на веројатност?

"Взаемно ексклузивни" значи дека двата настани неможат да се случат во исто време и "комплетно" значи дека ниеден друг настан неможе да се појави.

  • За промена на Scratch документот, симнете ја и инсталирајте ја слободната верзија на Scratch. Види Scratch-MIT за повеќе информации.

Поврзани теми


 Горе