*** Кликни    да се види целата акција ***

Да се користи без интернет, превземи и отпакувај 6balls_3R_3G_3Boxes.zip. Како да се прави ова? Скреч-датотека креиран од Линда Стојановска.

Забелешки за активноста


Имаме 6 топчиња: 3 плави и 3 црвени. Ги спуштаме на случаен начин по 2 топчиња во 3 кутии. Кои комбинации се возможни?


Следните два настана меѓусебно се исклучуваат*.
(a) Сите 3 кутии ќе имаат &.
Го нарекуваме овој настан: МЕШАНИ бои.
       

(б) кутија , кутија , кутија &.
Го нарекуваме овој настан: ОДДЕЛНИ бои.
       


Опис на активноста

Да се направи експериментот 500-1000 пати.

  • Кој е процентот на мешани?
  • Кој е процентот на одделни?

Сега малку тероија (не е страшно...)

Претпоставиме фрлате две истобојни топчиња во првата кутија.

  • Која комбинација на топчиња останува?
  • Колку различни начини можат да се добијат од останатите топчиња да се пуштат во другите кутии? Кои настани се добиваат?
  • Кои се шансите да добиете две исто обоени топчиња во првата кутија?

Претпоставиме фрлате две различни бои на топчиња во првата кутија.

  • Кои комбинации на топчиња остануваат?
  • Колку различни начини овде можат да се случат, останати верзии на топчиња пуштени во другите кутии? Кои настани се случуваат?
  • Кои се шансите дека ќе добиете две различно обоени топчиња во првата кутија?
  • Кои се теоретските веројатности на двата настана:мешани и одделни?

*Дали вашата теорија се поклопува со експериментот?


"Меѓусебно се исклучуваат" значи дека двата настани неможат да се случат истовремено, а заедно го формираат множеството на сите настани.

  • Да се промени Скреч датотека, превземете и инсталирајте слободен софтвер Scratch. Погледнете Scratch-MИT за повеќе информации. (По отворањето на апликацијата, јазикот се менува на македонски кај „Language“.)

Поврзани теми


 Ниво погоре