Уште не се сите префрлени - види тука: http://www.emathforall.com/ss

Подглава AВО

(аудио-видео-објаснувања)

Самотестирање
  Објаснување

на поимите

Решaвање

на задачите

 

1-1 Поим за исказ

1-2 Операции со искази

4

1-3 Исказни формули

8

1-4 Видови исказни формули

2 8

1-5 Логички закони и докази

6+1

1-6 Исказни функции. Квантификатори

2 11

1-7 Поим за множество

5

1-8 Подмножество. Празно множество

6+1

1-9 Операции со множества

1-10 Декартов производ на множество

1-11 Еквивалентни множества


Поврзани теми


 Нагоре