Нагоре

Дефиниција: Нека с е кружница со центар О, а А нека е точка на с. Правата t која врви низ А и е нормална на радиусот \overline{ОА} се вика тангентата на кружницата с низ точката А.

Регулатива: Тангента на кружница с ја допирува кружницата во точно една точка.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Oсобина: Нека с е кружница, отсечката \overline{АM} дијаметар на c, a B која била точка на с. Тогаш аголот \angle ABM =90^\circ (прав агол).

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Напомена: Се разбира дека A, B и М се различни точки.


Oсобина: Нека с е кружница, отсечката \overline{АM} дијаметар на c, a B која била точка на с. Тогаш пресекот на симетралата на тетивата \overline{AB} со дијаметарот \overline{АM} е центарот О на кружницата c.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Oсобина: Нека с е кружница, отсечката \overline{АM} дијаметар на c, a B која била точка на с. Потаму нека Т е било која точка на тангената t на c низ А. Тогаш или \angle AMB =\angle BAT или \angle AMB =180^\circ - \angle BAT .  

Кликни и влечки ги точките A, B, и T. Забележи дека првата формула важи доколку B и T се на истата страна од дијаметарот \overline{АM} , а втората формула важи доколку B и T се на обратни страни на \overline{АM} .

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Oсобина: Нека с е кружница која врви низ точките А, М и В и нека \alpha = \angle AMB . Тогаш за било која точка N на лакот AMB на с, аголот \angle ANB = \alpha

Напомена: Се разбира дека М и N се различни точки од А или В.
Формалнo: Сите перифериски агли во една кружница што се над ист лак, или тетива, меѓусебно се еднакви.

Поврзани теми


 Нагоре