• Глава 1 - Тригонометриски функции од остар агол
  • Глава 2 - Комплексни броеви
  • Глава 3 - Квадратна равенка
  • Глава 4 - Квадратна функција и квадратна неравенка
  • Глава 5 - Конструкција на триаголник и четириаголник
  • Глава 6 - Плоштина на рамнинска фигура
  • Глава 7 - Елементи од стереометрија
  • Глава 8 - Работа со податоци

 


Извор: Математика за II година за реформираното гимназиско образование

Ристо Малчески, Мирјана Докоска

 Нагоре