ПОИ - 105 ИКТ во образованието

     Проф. д-р Линда Стојановска

     ПОИ (Перманентно образование информатика) при Педагошки факултет - Битола


Опис на предметот     Модул 1     Модул 2

Шифрa Тип на предметот Семестар Фонд
ПОИ 105 (модул 1) Задолжителен 1 2+2
Име на предметот ИКТ во образованието
Потребни предзнаењa нема
Наставник ред. проф. д-р Линда Стојановска
Цел на предметот Запознавање со најсовремените информатички компоненти и опрема, како и стекнување на  информатички вештини. Запознавање со апликациите и соодветната технологијата за примена на компјутерите во наставата. Практична примена на стекнатите знаења и вештини со примери од настава и вежби.
Шифрa Тип на предметот Семестар Фонд
ПОИ 105 (модул 2) Изборен 1 3+0
Име на предметот ИКТ во образованието
Потребни предзнаењa нема
Наставник ред. проф. д-р Линда Стојановска
Цел на предметот Запознавање со најсовремените информатички компоненти и опрема, како и стекнување на  информатички вештини. Запознавање со апликациите и соодветната технологијата за примена на компјутерите во наставата. Практична примена на стекнатите знаења и вештини со примери од настава и вежби.

Распоред     Група А     Група Б    Модул 2

25 aвгуст (понеделник) Тест Останатите (А&Б и мод2) 10h Амфитеатар
Датум Тип Група Време Просторијата
Неделата 12-16 мај НЕМА вежби
21 мај (среда) Вежби А 16h Лаб
23 мај (петок) Вежби Б 16h Лаб
25 мај (недела) Предавања Сите (А&Б и мод2) 9h Амфитеатар
28 мај (среда) Вежби А 16h Лаб
30 мај (петок) Вежби Б 16h Лаб
4 јуни (среда) Вежби А 16h Лаб
6 јуни (петок) Вежби Б 16h Лаб
7 јуни (сабота) Предавања Сите

Носи ја книгата!

9h Амфитеатар
8 јуни (недела) Тест Сите (А&Б и мод2) 9h Амфитеатар
8 јуни (недела) Предавања Сите 10h Амфитеатар
11 јуни (среда) Вежби А 16h Лаб
14 јуни (сабота) Вежби Б 10h Лаб
15 јуни (недела) Вежби А 9h Лаб
15 јуни (недела) Вежби Б 12h Лаб
15 јуни (недела) Предавања Модул 2 9h Амфитеатар
18 јуни (среда) Практична проверка

Пријава и индекс

А 16h Лаб
20 јуни (петок) Практична проверка

Пријава и индекс

Б 16h Лаб
25 aвгуст (понеделник) Тест Останатите (А&Б и мод2) 10h Амфитеатар
Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд.
1 Атанасоски Роберт 22 2 Босилковска Милена   3 Димевска Елена 53
4 Димовска Елизабета 16 5 Јованоска Марина * 6 Јовчевска Анета 14
7 Каралиоски Борче 32* 8 Карапетроска Билјана 7 9 Клекачоски Горан 23*
10 Лозевска Андријана * 11 Марковска Елизабета 55 12 Мирческа Јасминка 11
13 Митрески Сокле * 14 Нечоска Сузана * 15 Петкова Верка  
16 Петровска Елена 27 17 Петроска Наташа 24 18 Ристеска Магдалена 12
19 Рувческа Лилјана 63 20 Стефаноска Снежана * 21 Талеска Адријана 44
22 Тасеска Миме 8 23 Трајческа Весна * 24 Цветаноска Марија 49
Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд.
1 Ајрулоски Идрис 36 2 Брајаноски Зоран   3 Гавриловска Билјана 46
4 Горчевска Слаџана 58 5 Ѓорѓиоска Јулијана * 6 Јончевска Катерина 15
7 Јосифоска Мирјана * 8 Јошеска Лилјана 34 9 Козарова Билјана 40
10 Колекса Марина * 11 Лајманоска Кристина 10 12 Малбашиќ Милја *
13 Наумовска Катерина * 14 Наумоска Розита 29 15 Николова Јулијана 20
16 Петкоска Гордана * 17 Петровска Бисера   18* Пупуноска Мирјана 25
19 Радивојевиќ Михаило * 20 Синадиноски Дејан 47 21 Трајчвески Горан *
22 Ќазимоски Агим 35 23 Фердинанди Горица 3 24 Десоска Мартина *
25 Селманоски Мухамед 60 26 Поповски Дејан 61 27      
Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд.
1 Алтипармакоска-Трајкова Наташа 39 2 Гешоски Димче 43 3 Колевска Жанета 3
4 Маркоска Емилија 37 5 Милеска Јулијана 38 6 Ристески Трајче 57
7 Сребреноска Јова 17 8 Сретенова-Симјановска Вера 52 9 Станоевски Звонко 26
10 Талевска Валентина 31                

Испит  Резултати 1

Испитот се состои од два дела:

1. Краток тест од прашања со дополнување
   Изворен материјал: Литературата под T.1 - Главите 3 и 4 (Writer & Calc), стр.77-148.
    (дозволено е користење на истата за време на испитот).

2. Практичен тест од PowerPoint
   Изворен материјал: Пример1 Пример2 Пример3

Литература

T1. Во светот на Linux.

Кинга за Linux, Open Office Writer & Open Office Calc

T2. Авторизирани предавања од проф. д-р Линда Стојановска

Авторизирани предавања

Формат Тема Тип Отвори # слајдови
Информации Компјутерски вештини pdf Опис на 1 Дел 2 стр.
Презентации Информатика pdf 1  2  3 24
Презентации Основи на информатика pdf 1  2  3 52
Презентации Компјутери 1 pdf 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7  1-8 92
Презентации Компјутери 2 pdf 2   12
Презентации Компјутери 3 pdf 3-1  3-2  3-3  3-4   48
Текст Убунту-Едубунту pdf Запознавање со Убунту и Едубунту     6 стр.
Презентации Компјутери 4 pdf 4-1  4-2  4-3   34
Презентации Компјутери 5-6 pdf 5  6 18
Научен труд ИКТ во математичко образование pdf Научен труд     4 стр.
Вежба ИКТ во математичко образование pdf Работни материјали     2 стр.

This text is hidden


Поврзани теми:


Контактирај ме со име и презиме и број на индекс: Проф. д-р Л. Стојановска .


 Нагоре перманентно образование информатика македонски педагошки факултет