ПОИ110 Курс за освежување на знаењата на кандидатите (модул 2)

     Проф. д-р Линда Стојановска

     Перманентно образование информатика при Педагошки факултет - Битола


Опис на предметот

Шифре Тип на предметот Семестар Фонд
ПОИ 110 Задолжителен (модул 2) 1 3+1
Име на предметот Курс за освежување на знаењата на кандидатите (информатички знаења)
Потребни предзнаење Знаењата стекнати во текот на додипломските студии на кандидатот
Наставник ред. проф. д-р Линда Стојановска
Цел на предметот Оспособување на студентите за самостојно дизајнирање и ефективна изведба на содржините од информатиката како општообразовна компонента и креирање и изведба на неопходните дидактички материјали за ефективна настава и самостојно користење на информатичката технологија.
Литература Во светот на Linux.

Кинга на македонски за Linux, Open Office Writer & Open Office Calc

Распоред на наставата и вежбите    Студенти

Тип Датум Време Просторијата
Предавања 10 мај 9h Лаб
Вежби/Предавања 11 мај 9h Лаб
Предавања 17 мај 9h Лаб
Вежби/Предавања 18 мај 9h Лаб
Предавања/Вежби 31 мај 9h-16 Лаб
Предавања/Вежби 15 јуни 16 Лаб
Бр. Презиме Име Инд. Бр. Презиме Име Инд.
1 Алтипармакоска-Трајкова Наташа 39 2 Гешоски Димче 43
3 Димитров Сашо 13 4 Колевска Жанета 04
5 Маркоска Емилија 37 6 Милеска Јулијана 38
7 Ристески Трајче 57 8 Сребреноска Јова 17
9 Сретенова-Симјановска Вера 52 10 Станоевски Звонко 26
11 Талевска Валентина 31        

Предавања

Тип Формат Отвори Број на слајдови
Презентации pdf 1 2 3 4 5 54
Презентации pdf 6 7 8 9 10 11 72
Презентации pdf Фонтови 24
Презентации pdf Open Office 1

Open Office 2

56
Презентации pdf OO Writer 1

OO Writer 2

30

Испит

Прва работна задача (Не е корегиран, но мислам ќе го разберете.)

Поврзани теми:


Контактирај ми со име и презиме и број на индекс: Проф. д-р Л. Стојановска .


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika