Дефиниција: Делтоид е четириаголник каде што двата парови на соседни страни се исти.

Регулатива: Делтоид е определен ако се знае должина на нееднаквите страни a и b , и аголот \alpha помеѓу нив.

Интерактивен пример 2: Делтоид САС

Упаство за интерактивност 2

 2.а Кликни и влечи ги копчињата на лизгачите за да се менува димензиите на делтоидот.
 2.б Кликни и влечи ја точката А за да го премести делтоидот.
 2.в Кликни и влечи ја точката В за да се ротира делтоидот.
Забележи дека делтоидот СЕКОГАШ останува делтоид.
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Друго за делтоид
  • Дијагоналите на делтоид ја одредува плоштината на делтоидот, но не делтоидот (види го интерактивниот приказ долу), имено
плоштина е: A=\frac{d_1d_2}{2} каде што d_1 и d_2 се дијагоналите на делтоидот.

Интерактивен пример 4

  • Дијагоналите на квадрат се сечат под прав агол (90°) (следува од тоа што квадрат е ромб).
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Поврзани теми:


 Нагоре