Поврзани теми   y=ax^2+bx+c


 • График на квадратна функција
  • Пресек на квадратна функција со y -оската.
  • Пресеци на квадратна функција со x -оската.

 • Темето на парабола и квадратна функција
  • Комплетирање на квадратот
  • Квадратна равенка на парабола која:
   • со коефициент a и која минува низ темето (h,k)
   • минува низ темето (h,k) и една точка (x_1,y_1)

 • Темето на парабола како екстремна вредност на квадратната функција (со изводи)
 • Равенка на тангента и нормала на квадратна функција за x=x_1

 • Квадратна равенка на парабола која минува низ три точки (x_1,y_1) , (x_2,y_2) и (x_3,y_3) (Лагранжова интерполациона формула)

Поврзани теми:


 Нагоре