Дефиниција: Агол служи за мерење дел од кружница. Агли се мерат во степени кои се означуваат со °.

Интерактивен приказ 1

 • Кликни и влечкај ја точката С за да се мени аголот \angle ABC .

Регулативи: Аголот \angle ABC - основни поими

 • Aгол од 90° означува четвртина кружница.
  • Агол од 90° се вика прав агол.
  • Агол од 90° се oзначува со точка (направи агол од 90° во интерактивниот приказ!).
 • Aгол од 180° означува половина кружница.
  • Агол од 180° е отсечка \overline{CA} каде што точката B e средната точка.
 • Aгол од 360° означува цела кружница.
  • Агол од 360° e отсечка \overline{BA} , а точките А и С се преклопуваат.
  • Агол од 360° неможе да се црта во интерактивниот приказ (автоматско се враќа на 0°).

Регулативи: Агол во координатен систем со интерактивен приказ 2  

 • Во координатен систем, агли се мерат со основа на x-оската и во насока обратна од часовникот.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika