Дефиниција: Еден пар агли \alpha и \beta   се

  • комплементни агли ако \alpha + \beta = 90^\circ   , т.е. сумата е прав агол.
  • суплементни агли ако \alpha + \beta = 180^\circ   , т.е. сумата е права.
Дефиниција: Еден пар агли \alpha и \beta се

Регулативи:

  • Накрсни агли се еднакви.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika