Дефиниција: Агли се мерат во степени ^\circ или радијани (нема ознака).

Регулативи:

  • 180^\circ = \pi \approx 3,14
  • 1 \approx 57^\circ

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika