Дефиниција: Алгебарски израз e полином, односно е збир на еден или повеќе мономи.

Регулатива:

  • Со погорната дефиниција поимот алгебарски израз се совпаѓа со поимот полином (со повеќе променливи).

 

Поврзани теми:

 


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika