Дефиниција: Апсолутна вредност на еден број е растојанието помеѓу тој број и нула 0.

Регулатива: За да се види дека ја сакаме апсолутната вредност на еден број, ставиме вертикални црти околу него.

Интерактивност: Апсолутна вредност   Упаство за интерактивноста

  Кликни и влечи ја големата плава точка. Апсолутната вредност на бројот е должината на лилавата отсечка.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Примери со графички приказ

  • Растојанието помеѓу две точки е секогаш позитивна вредност.
    • Значи апсолутната вредност на секој број е позитивна вредност.

Во погорната слика е прикажана бројна оска и четири точки на неа, а во подолната слика прикажан е начинот на пресметување на апсолутната вредност.

  • Точката Z го претставува бројот 26.  Исто така растојанието помеѓу Z и 0 е 26 (види долу).  

Значи, апсолутната вредност на 26 e 26. Оваа реченица ја пишуваме: |26| =26 .

  • Гледајќи ја точката Y, јасно е дека |19| =19 .  

Сега да ги гледаме точките лево од 0.  

  • Точката W го претставува бројот -7, но растојанието помеѓу W и 0 е 7 (види сл. 4).

Значи апсолутната вредност на  –7 е 7, односно |-7| =7 .

  • Гледајќи ја точката Ѕ, јасно е дека |-25| =25 .

Решени примери за апсолутна вредност

Графикот на y=|x|

x y=|x|
0 |0|=0
1 |1|=1
-2 |-2|=2

Графикот на y=2|x|+1

x y=2|x|+1
0 2|0|+1=0+1=1
1 2|1|+1=2+1=3
-2 2|-2|+1=4+1=5

Графикот на y=-|x|+2

x y=-|x|+2
0 -|0|+2=0+2=2
1 -|1|+2=-1+2=1
-3 -|-3|+2=-3+2=-1


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika