Дефиниција: Аргумент или независнопроменлива на функцијата е првобитната променлива од која функцијата се пресметува.

Пример 1: Во y=x^2    ->   x e aргументот, а y е функција.

Пример 2: Во z= 3-\sqrt{y^2-5}   ->   y e aргументот, а z е функција.

Пример 3: Во f(x)= \sin x    ->     x e aргументот на функцијата f .

Пример 4: Во z= e^{4xy}    ->     x и y сe aргументите на функцијата z .


Поврзани теми:

  • Функција
  • График на функција  
  • Допуштени вредности

 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika