Дефиниција: Броен систем е систем на симболи, коишто се викаат цифри и со кои се означуваат броевите..

Пример: Декаден броен систем, бинарен броен систем, хексадецимален броен систем.

Регулативи:
 1. Декаден броен систем (dec)
  • Декадниот броен систем користи 10 цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
  • Декадниот броен систем е системот кој го користиме во секојдневниот живот.
  • \color{blue}{3809}=\color{blue}{3} \cdot 10^3 + \color{blue}{8}\cdot10^2 + \color{blue}{0}\cdot10^1+ \color{blue}{9}\cdot10^0
 2. Бинарен броен систем (Bin)
  • Бинарниот броен систем користи 2 цифри: 0 и 1
  • Бинарниот броен систем е основниот систем на секој компјутер: 0 - off (отворен круг), 1- on (затворен круг)
  • \color{red}{100101_2} = \color{red}{1} \cdot 2^5 + \color{red}{0} \cdot 2^4 + \color{red}{0} \cdot 2^3 + \color{red}{1} \cdot 2^2 + \color{red}{0} \cdot 2^1 + \color{red}{1} \cdot 2^0
                 = \color{blue}{64+0+0+4+0+1=69\,\,(dec)}
 3. Хексадецимален броен систем  (hex)
 • Хексадецималниот броен систем користи 16 цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E и F  
 • Соодветноста помеѓу hex и dec е: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15
 • Hex системот се користи - на пример во одредувањето на бои на веб страни
  Бојата на позадината на блокот за навигација горе е:#ЕЕЕЕFF
  • \color{green}{20A37_{16}} = \color{green}{2} \cdot 16^4 + \color{green}{0} \cdot 16^3 + \color{green}{A} \cdot 16^2 + \color{green}{3} \cdot 16^1 + \color{green}{7} \cdot 16^0
                   = \color{blue}{2 \cdot 65536+0+10\cdot 256+3 \cdot 16+7=133687\,\,(dec)}

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika