Дефиниции: Нека Ω е множеството на сите можни исход од еден експеримент. Со #Ω се означува бројот на елементите oдносно кардијалност на Ω, а методи на одредување на #Ω се викаат методи на броење.

Методи на броење: „цртање на дрвест дијаграм“, „конструирање на табела“ и со комбинаторика, т.е. користерјќи пермутации, варијации и комбинации.


Броење со Комбинаторика: Пермутации, варијации и комбинации

Пермутации

Дефиниции: Нека А е множество со n различни елементи. Секое подредување на овие n елементи се вика пермутација.

Регулатива: Нека А е множество со n различни елементи. Бројот на пермутации на А е: P_n =n!

Секоја пермутација ги користи сите елементи од А, а различен редослед е различна пермутација.
Варијации

Дефиниции: Нека А е множество со n различни елементи и нека k \le n \,\,. Секое подредување на k елементи се вика варијација на n избери k.

Секоја варијација користи p различни елементи од А, а различен редослед е различна варијација.

Регулатива: Нека А е множество со n различни елементи и нека k \le n \,\,. Бројот на варијации на n избери k елементи на А е: V_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}\,\,

Комбинации

Дефиниции: Нека А е множество со n различни елементи и нека k \le n \,\,. Секое избор на p елементи се вика комбинација на n избери k.

Секоја комбинација користи p различни елементи од А, а различен редослед НЕ е различна комбинација. (|Варијација e кога секој различен редослед се број.)

Регулатива: Нека А е множество со n различни елементи и нека k \le n \,\,. Бројот на варијации на n избери k елементи на А е: C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = V_{n,k}/k!\,\,


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika