Дефиниција: Косинус е еден од трите основни односи во тригонометрија на страните на  правоаголен триаголник? заедно со синус и тангенс. (Види википедија)
      

Регулатива за правоаголен триаголник со остар агол α: \cos(\alpha)=\frac{b}{c}=\frac{налегнатата \,\, страна}{хипотенузата} .

Интерактивност 1: Пресметување на косинус од правоаголен триаголник   Упаство за интерактивноста
Упаство: Кликне и влечи точка А или точка В за да се менува триаголникот. (Аголот CAB е секогаш прав 90° агол така да С зависи од А и В и не е слободна точка).
  • Најди ја вредноста на sin(α) користејќи дигитрон. Или
    • користи ја дирката sin за синус и внеси ја големината на аголот α или
    • едноставно подели ја должината на спротивната страна a со хипотенузата c
(Двата начини треба да ја дава истата вредност.)