Дефиниција: Декартов координатен систем е правоаголен систем за означување на позиција на точки во рамнината.  

Регулатива: Позицијата на една точка се одредува преку нејзината хоризонтална х-координата и вертикална у-координата.

Интерактивности:    Интерактивност 1    Интерактивност 2    Интерактивност 3    Интерактивност 4

1. Кликни на алатот за нова точка . Во просторот за цртање, најди ја локацијата со координатите (1,1) па кликни. Се добива точката A.
   Постави го показателот на глушецот врз точката А за да се провери координатите на истата.

2. Најди ја позицијата и цртај ја точката B(1,4). Точката B се наоѓа над или надесно од A?  Одговор:

3. Најди ги координатите и цртај ги точките C(5,4) и D(5,1).

4. Користај го алатот за отсечка меѓу две точки и нацртај го правоаголникот ABCD.

5. Колку е должината и висината на правоаголникот ABCD?  Одговор:

1. Кликни на копчето за одновување за да ја исчисти површината за цртање.

2. Нацртај ги точките A(5,0), B(1,3) и C(1,0)
3. Користи го алатот за отсечка меѓу две точки и нацртај го триаголникот ABC. Каков тип на триаголник е ΔABC?
4. Од координатите на точките, најди ја должината на \overline {CA} и \overline {CB} ? Одговор:
5. Користејќи ја питагорова теорема, колку е должината на \overline {AB} ?  Одговор:
  За проверка на твојата работа, кликни на Поглед -> Алгебарски прозорец.

1. Кликни на копчето за обновување.

2. Кликни на копчето за Поместување на површината на цртање , па кликни и влечи ја површината така да (0,0) е некаде во средината.
3. Нацртај ги точките A(-2,-1), B(1,-4) и C(1,1)
4. Користи го алатот за отсечка меѓу две точки и нацртај го триаголникот ABC.
5. Кликни на Поглед -> Алгебарски прозорец. Во него треба да има трите слободни точки и 3 зависни отсечки a, b и c.
6. Кликни на копчето за поместување , па кликни и влечи ја точката C се додека ABC станува рамнокрак триаголник. Одговори:

Рамнокрак триаголник има 2 складни (еднакводолжни) страни така да потребно е два од a, b и c да ја имаат истата вредност.
Пробај C=(0,2). Дали можеш да најдеш друга точка? (Има многу, многу такви точки.)Друга:

1. Кликни на копчето за обновување.

2. Нацртај точки A(0,3) и B(4,1). Најди и нацртај точка C (има 2!) така да ΔABC е правоаголен триаголник.
  Поврзај ги A, B и C со отсечки. Користи ја питагорова теорема и провери дека \overline {AB} ја има правилна должина како хипотенуза!
3. Кликни на копчето за обновување. Нацртај A(1,1) и B(4,3). Нацртај точки C и D така да ACBD е правоаголник.
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Examples                         

  • (x,y)=(horizontal,vertical) (Remember: in English "h" is before "v").

Possible continuations:
Quadrant 1: Higher or wider?
Quadrant 1: Points - Find their coordinates
Quadrant 1: Making dynamic right-triangles using x(A) and y(B); dynamic rectangles...
Quadrants 4:  What quadrants?
Quadrants 4: Points - Find their coordinates

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika