Дефиниција:  Декартовиот координатен систем е правоаголен систем составен од точки лоцирани во рамнината.  

Правило: Точка (x,y) е наполно одредена со наоѓање на нејзината хоризонтална x-координата и нејзината вертикална y-координата.

Преглед - Анимиран и интерактивен преглед на лоцирани точки во првиот и четвртиот квадрант

Интерактивности: Цртање точки и цртање основни 2Д форми

Интерактивности 1    Интерактивности 2    Интерактивности 3    Интерактивности 4   

1. Кликни на Нова точка алатката. Во падот за цртање, најди ја точката со координати (1,1) и потоа кликни. Точката A треба да биде нацртана. Провери ги координатите на точката A со тркалање на глушецот преку неа.

2. Најди ги координатите и нацртај ја точката B(1,4). Дали B е изнад или десно од A?  

3. Најди ги координатите и нацртај ги точките C(5,4) и D(5,1).

4. Искористи го Сегментот tool и направи го четирираголникот ABCD.

5. Што е ширината и висината на четириаголникот ABCD?

1. Кликни на копчето Ресетирај за да се исчисти падот за цртање.

2. Најди ги и нацртај ги точките A(5,0), B(1,3) и C(1,0)
3. Искористи ја сегмент алатката за да го направиш триаголникот ABC. Од кој вид е триаголникот  ΔABC?  
4. Од координатите, дали можеш да ја најдеш должината од страната {CA} и страната {CB}?  
5. Користејќи ја питагоровата теорема, пресметај ја должината на страната {AB}?  
  За да ја провериш твојата работа, кликни на прозорецот -> Алгебра Прозорец.

1. Кликни на копчето ресет за да се исчисти падот за цртање.

2. Кликни на Движи го падот за цртање алатката и потоа кликни и влечи на (0,0) за да го поставиш во средината на падот за цртање.
3. Најди ги и нацртај ги точките A(-2,-1), B(1,-4) и C(1,1)
4. Искористи ја  сегмент алатката за да го направиш триаголникот ABC.
5. Кликни на Поглед -> Algebra Window. Треба да видите 3 слободни точки и 3 зависни линиски сегменти: a, b и c.
6. Кликни на Движи алатката и кликни и влечи ја C се додека ABC е рамнокрак триаголник. Одговори:

Рамнокрак триаголник значи 2 еднакви страни така да ние сакаме две од a, b или c да бидат исти.
Покушај C=(0,2). Дали можеш да најдеш друга точка? (Има многу, многу точки.)  Друга точка:

За да се исчисти падот за цртање, кликни на копчето Ресет button.

1a. Нацртај ги точките A(0,3) и B(4,1). b. Најди точка C (постојат 2 такви!) за да направиш триаголник ABC кој е правоаголен.
  c. Поврзи ги точките A, B и C со линиски сегменти. d. Искористи ја питагоровата теорема за да го провериш тоа: Должината на страната {AB} е бараната!
2a. Исчисти го твојот пад за цртање.  b. Нацртај ги точките A(1,1) и B(4,3). c. Ограничи ги и нацртај точките C и D коишто ќе направат ACBD да биде четириаголник.
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Поврзани теми


 

Метадата

Глобално Декартова рамнина
Кратко Интерактивности кои се засноваат на разбирање на Декартовиот координатен систем
Степен 4-10     Интерактивности може да се користат од 4 одделение и погоре.
Теми Алгебра и Функции / Геометрија и Мерења
Стандарди CA 4MG2.0,CA 4MG2.1, CA 4MG2.2, CA 4MG2.3, CA 5AF1.4
Клучни зборови декартова рамнина, координати, точки, мрежа, x-координата, y-координата
Коментари нема
Симнување ГеоГебра е слободна и може да се користи без поврзаност со интернет. После инсталирањето ГеоГебра, појдете на Интерактивности и изберете команда: Датотека -> Сними. Ако го нема командното мени, со двоен клик на Интерактивност ќе се појави. Тоа ќе се отвори во нов прозорец.
Автор LFS - контакт - веб страна
Тип Слободен софтвер - Достапен и Офлајн и Онлајн - Преведувачки (хтмл)
Употреба Барања Јава плеер

 

 

 Погоре