Дефиниција: Делтоид е четириаголник каде што двата пара на соседни страни се складни.

Регулатива: Делтоид е определен ако се знае должина на нееднаквите страни a и b , и аголот \alpha помеѓу нив.

Интерактивен пример: Делтоид

Упатство за интерактивност

 1. Кликни и влечи ги копчињата на лизгачите за да се менува големината на триаголникот ABC .
 2. Селектриај ја кутијата пред "Делтоид" за да се формира делтоидот како огледало (рефлекција) околу основата на триаголникот, односно главната дијагонала на делтоидот.
 3. Кликни и влечи ја точката А за преместување, a В за ротирање.
Oсновни формули за делтоид со страни a , страни b и агол \alpha помеѓу нив:
  • периметарот е: L=2(a+b) ,
  • плоштина е: A=a b \, \text{sin} \, \alpha

Примери за периметар и плоштина на делтоид

Провери ги следните примери преку погорниот интерактивен приказ!

Димензии на делтоид: Периметар: L=2(a+b) Плоштина: A=a b \, \text{sin} \, \alpha
a b \alpha
a=3 \,cm b=7 \,cm \alpha = 115 \deg 2 (3 \,cm + 7 \,cm) = 20\,cm 3 \, cm \cdot 7 \,cm \cdot 0,906 = 19,0 \,cm^2
a=4,5 \,km b=2 \,km \alpha = 90 \deg 2 (4,5 \,km + 2 \,km) = 13\,km 4,5 \, km \cdot 2 \,km \cdot 1 = 9,0 \,km^2

Интерактивност: Конструирај делтоид.

1. Погледни го делтоид во горниот прозорец..

2. Сега, конструирај делтоид во долниот прозорец.

 Ако ти треба помош во чекорите, кликни тука за да се отвори нов прозорец со комплетно упаство.
Провери дали твојата конструкција е стабилна, т.е. дали секогаш останува делтоид!
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Друго за делтоид
  • Дијагоналите на делтоид ја одредува плоштината на делтоидот, но не делтоидот (види го интерактивниот приказ долу), имено
плоштина е: A=\frac{d_1d_2}{2} каде што d_1 и d_2 се дијагоналите на делтоидот или

Интерактивен пример

Упатство за интерактивност

 1. Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува големината на дијагоналите.
 2. Селектриај го боксот "Прикажи плоштина" со што ќе се прикажи формулата за плоштината на делтоидот.
 3. Кликни и влечи го лизгачот со што се менува делтоидот, но не површината!

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika