Дефиниција: Големината должина се мери во единица метри.

Интерактивен приказ 1

  • Кликни и влечкај ја точката B за да се мени должината на отсечката \overline{AB} .
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Основни големини и единици
Големина променлива ознака ISO единица со зборови други единици
должина \ell , L , s [m] метар [km] , [mi]
Регулатива: Периметар е должина, т.е. периметар е линеарна мера.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika