.9size


 


Дефиниција: Нека е даден Бернулиев опит со веројатностa на успех еднаква на p. Геометриска распределба G(p), p∈(0,1) е случаен експеримент во кој Бернулиевиот опит се повторува се додека нема успех, па се запишува бројот k на повторувањето кога се случил тој прв успех. (види Википедиа: Геометриска распределба).
Основна регулатива: Pr(X=\color{red}{k})= \color{magenta}{p} {(1 - \color{magenta}{p})^{\color{red}{k}-1 } }

Интерактивност 1: Геометриска распределба G{p)    Упатство за интерактивноста

1. Избере го полето за чекирање за PDF: Закон на распределба; одбери го за CDF: Кумулативна распределба
2. Користи го лизгачот за да се менува веројатноста p.

Распределби во табели

coming soon - visit wikipedia!

Упатство за создавање на работниот лист со Геогебра
Следните наредби се внесуваат во полето за внес. Можете да користете копирање/лепање.
p=0.8  (или соодветен лизгаш)
N=25
list1=Sequence[k,k,1,N] Ја дефинира list1 со елементите на случајната променлива.
list2=Sequence[p (1 - p)^(k-1), k, 1, N]. Ја дефинира list2 со веројатностите.
Понатамоштие дефиниции се исти за сите дискретни случајни променливи (види [[дискретна случајна променлива]]).
list3=Sequence[(Element[list1,k],Element[list2,k]),k,1,N] Точките од Законот на распределбата. (PDF)
list4=Sequence[Sum[Take[list2, 1, k]], k, 1, N] Кумулативните вредности.
list5=Sequence[(Element[list1,k], Element[list4, k]), k, 1, N] Левите точки на отсечките. (CDF)
list6=Sequence[(Element[list1,k+1], Element[list4, k]), k, 1, N-1] Десните точки на отсечките.
list7=Sequence[Segment[Element[list5, k], Element[list6, k]], k, 1, N-1] Внатрешните отсечки. (CDF)
a=Segment[(Element[list1,1]-5,0),(Element[list1,1],0)] Почетната отсечка. (CDF)
b=Segment[(Element[list1, Length[list1]], 1), (Element[list1, Length[list1]] + 5, 1)] Крајната отсечка. (CDF)

Соодветните наредби на македонски (внимавате на кирилица и латиница или користете копирање/лепање) се:
n=10   (или соодветен лизгач)
p=0.8  (или соодветен лизгач)
N=n+1
листа1=Низа[k,k,1,N]
листа2=Низа[p (1 - p)^(k-1), k, 1, N]
Понатамоштие дефиниции се исти за сите дискретни случајни променливи (види [[дискретна случајна променлива]]).
листа3=Низа[(Елeмент[листа1,k],Елемент[листа2,k]),k,1,N]
листа4=Низа[Сума[ПодЛиста[листа2, 1, k]], k, 1, N]
листа5=Низа[(Елемент[листа1,k], Елемент[листа4, k]), k, 1, N]
листа6=Низа[(Елемент[листа1,k+1], Елемент[листа4, k]), k, 1, N]
листа7=Низа[Отсечка[Елемент[листа5,k],Елемент[листа6,k]], k, 1, N-1]
a=Отсечка[(Елемент[листа1,1]-5,0),(Елемент[листа1,1],0)]
b=Отсечка[(Елемент[листа1, Должина[листа1]],1),(Елемент[листа1, Должина[листа1]]+5,1)]

Поврзани теми:
Биномна Распределба
Рамномерна Распределба - Дискретна


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika