Дефиниција: Големина е "нешто" за мерење, а единица e "со што" се мери.

Пример: Големината должина се мери во единица метри.

Основни големини и единици
Големина променлива ознака ISO единица со зборови други единици
должина \ell , L , s [m] метар [km] , [mi]
температура T , t °C степени целциус °K, °F
време t [s] секундa [min] , [h]
маса m [kg] килограм [gr] , тон, [lb]

Забелешка: Зборот тежина се користи наместо маса во обичен живот, т.е. доколку не се зборува за сила (физика).

Неколку сложени големини и единици
Големина променлива ознака мера ISO единица со зборови други единици
плоштина A L^2 [m^2] квадратен метар [km^2] , [mi^2]
волумен V L^3 [m^3] кубен метар [km^2]
брзина v \frac{L}{t} \frac{m}{s} метри во секундa [km/h] , [mi/h]
забрзување a \frac{v}{t}= \frac{L}{t^2} \frac{m}{s^2} метри во секундa на квадрат [ft/s^2]
густина \rho \frac{m}{V} \frac{kg}{m^3} килограм на метар кубен [gr/m^3] , [lb/in^3]

Поврзани теми:

  • Димензионална анализа (конверзија на единици)
  •  

 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika