Дефиниција: Грешка е начин на мерење разликата помеѓу точна (егзактна) вредност на некој број и вредност добиена при приближно пресметување.

Регулативи:
  • При пресметување на грешка треба да се води сметка за типот на грешката која се бара како и неговите единици и тоа дали е мерена како процент.

Поддефиниции:

Нека е егзактна вредност ξ, а приближна вредност х.

Дефиниција: Грешката: \xi - x

Tука е важно смерот на одземањето, односно секогаш егзактната се пиши пвро! Грешката ја содржува единицата на вредностите.

Дефиниција: Апсолутна грешка: |\xi - x|

Тука не е важно смерот на одземањето. Апсолутната грешка ја содржува единицата на вредностите.

Дефиниција: Релативна грешка: \left|{\frac{\xi - x}{\xi}} \right|

Tука е важно смерот на одземањето, односно секогаш егзактната се пиши пвро! Релативната грешка нема единица.

Дефиниција: Апсолутна релативна грешка: \left| {\frac{{\xi - x}}{\xi }} \right|

Tука е важно смерот на одземањето, односно секогаш егзактната се пиши пвро! Релативната грешка нема единица.

Дефиниција: Апсолутна релативна грешка - процент: \left|{\frac{\xi - x}{\xi}} \right| \cdot \small{100\%}

Tука е важно смерот на одземањето, односно секогаш егзактната се пиши пвро! Релативната грешка нема единица.

Дефиниција: Грешка во решение на равенка f(x)=0 : |f(x_n)| каде што x_n е приближното решение.

При барање на корени (односно нули), може да се бара грешката на решението според егзактното х-решение. Тоа се наоѓа во дефинициите 1-5 погоре.
Меѓутоа, често пати се бара приближно решение за х такво што, вредноста на функцијата е доволно мала. Тоа е ова грешка.

Поврзани теми:

 


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika