Херонова формула се користи за пресметување на плоштината A на триаголник за кој се познати должините на трите страни.

Регулатива:

Најпрво се пресметува:

s=\frac{1}{2}(a+b+c)

Плоштината на триаголникот е:

A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}

Забелешка: Хероновата формула не се користи кога се знае висината на триаголникот - премногу работа!

Интерактивен пример: Херонова формула   Упаство за интерактивност

 1. Кликни и влечи ги копчињата на лизгачите за да се менува големината на \triangle ABC .

 2. Кликни и влечи ја точката C за преместување, a A за ротирање.


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika