Дефиниција: Хистограм е столбест дијаграм каде што податоците претходно се поделени во бројни интервали (бинови) така да на хоризонталната оска се интервалите, а на вертикална оска е или се соодветните фреквенции или соодветните пропорцијата на фреквенциите. На хистограм интервалите се непрекинати и столбовите се поврзани (нема простор помеѓу вертикалните правоаголници). (histogram)

Пример 1: Оваа задача е решена целосно рачно со YouTube ВИДЕО, а и со Геогебра интерактивност

Пример 2: Нека е дадена следната табела на податоци:

Да се направи хистограм поделувајќи ги податоците на 5 интервали.  
Го најдеме максимум и минимум на податоците. Го пресметаме опсег=максимум-минимум. Ја пресметаме должината d на интервалите = опсег/5.

Ги пресметиме граничните вредности на интервалите (листа 1) како и фреквенциите на секој интервал потсетувајќи се дека горната граница секогаш му припаѓа на погорниот интервал (листа2).

Направиме хистограм од двете листови:

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika dijagram statistika