Регулатива: Идентични алгебарси или рационални изрази:

  • Го имаат истото множество на допуштени вредности - внимавај на именителите!
  • Секогаш ја имаат истата вредност при заменување на променливите со допуштени вредности.

Примери за идентични и неидентични алгебарски изрази

Сите од следните примери го задоволуваат првиот услов!
Израз1 Израз 2 Идентични? Допуштени вредности на изразите Примери вредности кои не задоволуваат
(x+1)^2 x^2+1 Не x \in \mathbb{R} x=1  (само x=0 задоволува)
\frac{2x^2-1)}{x} \frac{2x-1}{x} Не x \in \mathbb{R}, x \ne 0 x=2 (само x=0 и x=1 задоволуваат)
Сите од следните примери го задоволуваат вториот услов!
Израз1 Израз 2 Идентични? Допуштени вредности на Израз1 Допуштени вредности на Израз2
\frac{x(x-1)}{2} \frac{x^2-x}{2} Да x \in \mathbb{R} x \in \mathbb{R}
\frac{x(x-1)}{x-2} \frac{x^2-x}{x-2} Да x \in \mathbb{R}, x \ne 2 x \in \mathbb{R}, x \ne 2
\frac{x(x-1)}{x} x-1 Не x \in \mathbb{R}, x \ne 0 x \in \mathbb{R}
a^2-b^2 (a+b)(a-b) Да a,b \in \mathbb{R} a,b \in \mathbb{R}
\frac{a^2-b^2}{a-b} (a+b) Не a,b \in \mathbb{R} a,b \in \mathbb{R}, a \ne b

 

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika