Дефиниција: Корен на функција е х-вредноста за која у-вредноста е нула.

Регулатива:

  • Нека y=f(x) е функција. Тогаш x=a е корен ако f(a)=0 .
  • Ако x=a е корен на f(x) , тогаш графикот на f(x) ја пресекува (или ја допирува) x-оската во а .
  • Следува дека корен е х-пресек.
  • x-оската е и правата y=0. Заменувајќи y=0 во функцијата и решејќи за х ги дава корените.

Пример: Најди ги корените на Квадратна функција f(x)= x^2-x-2 .

За да се најдат корените на квадратна функција, ја користиме Квадратна формула.

Корените се: x_1=2    и    x_2=-1

Значи, оваа функција ја пресекува х-оската во двете точки: (2,0) и (-1,0).

  
y=-x+2 y=-x^2+2x-1 y=2^x f(x)=sinx
1 корен 1 корен 0 корен безбројно многу корени
корен: x=2 корен: x=1 - корени: \left\{ {x|x = k\pi ,\,\,k \in \bf{Z}} \right\}
линеарна функција Квадратна функција Експоненцијална функција? Тригонометриска функција?

Поврзани теми:

* Нумерички корени?


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika