Дефиниција: Косинус е еден од трите основни односи во тригонометрија на страните на правоаголен триаголник заедно со синус и тангенс. (Види википедија)
      

Регулатива за правоаголен триаголник со остар агол α: \cos(\alpha)==\Large{\frac{\color{#800080}{b}}{\color{#ff0000}{c}}}=\Large{\frac{\color{#800080}{налегнатата \,\, страна}}{\color{#ff0000}{хипотенузата}}} .

Интерактивност 1: Пресметување на косинус од правоаголен триаголник   Упаство за интерактивноста
Упаство: Кликне и влечи точка А или точка В за да се менува триаголникот. (Аголот CAB е секогаш прав 90° агол така да С зависи од А и В и не е слободна точка).
  • Најди ја вредноста на cos(α) користејќи дигитрон. Или
    • користи ја дирката cos за косинус и внеси ја големината на аголот α или
    • едноставно подели ја должината на налегнатата страна b со  хипотенузата c.
(Двата начини треба да ја дава истата вредност.)
Интерактивност 2: Добродефинираност на косинус   Упаство за интерактивноста
Упаство: Click and drag the angle \alpha to any value between 0° and 90°. Then click and drag b and b' to make any 2 right-triangles you want with angle \alpha .
Look at first triangle: Divide the length of the side adjacent to the angle \alpha by the length of the hypotenuse. Write this number down.
Look at the second triangle and again divide the length of the side adjacent to the angle \alpha by the length of the hypotenuse. It should be the same value as before.
This is the value of cos(\alpha ).

Поврзани теми:
Тригонометрија
Правоаголен триаголник
Синус
Тангенс


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika