Дефиниција: Квадрат е 2-димензионална фигура со 4 eднакви страни и 4 прави агли (90°).

Пример: Квадрат

Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува големината, точката B за преместување, a А за ротирање.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Oсновни формули за квадрат со страна a : периметарот е: L=4a , а плоштина е: A=a^2 .

Примери за периметар и плоштина на квадрат

Провери ги следните примери преку погорниот интерактивен приказ.

Должина на страна: a Периметар: L=4a Плоштина: A=a^2
3 \,cm 4 \cdot 3\,cm=12\,cm 3 \, cm \cdot 3 \,cm=3^2 \,cm^2=9 \,cm^2
2,5 \, m 4 \cdot 2,5 \,m=10 \,m 2,5 \,m \cdot 2,5 \,m=(2,5)^2 \,m^2=6,25 \,m^2
0,07 \,m 4 \cdot 7 \,cm =28 \,cm (7 \,cm)^2 =49 \,cm^2
0,07 \,m 4 \cdot 7\times 10^{-2} \,m =2,8 \times 10^{-1} \,m \left( 7\times 10^{-2} \,m \right) ^2=4,9 \times 10^{-3} \,m^2

Интерактивност: Конструирај квадрат

1. Погледни го квадратот во горниот прозорец..

2. Сега коструирај квадрат со истите особини. Ако ти треба помош во чекорите, кликни тука за да се отвори нов прозорец со упаство?.

Провери дали твојата конструкција е стабилна, т.е. дали работат лизгачите и дали секогаш се добива квадрат!
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
Еквивалентни дефиниици:

Теореми

  • Квадрат е потполно определен со должина на страна.
  • Дијагоналите на квадрат се преполовуваат (следува од тоа што квадрат е паралелограм)
  • Дијагоналите на квадрат се еднакви долги (следува од тоа што квадрат е правоаголник).
  • Дијагоналите на квадрат се сечат под прав агол (90°) (следува од тоа што квадрат е ромб).

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika