Дефиниција: Полином од втор степен со една променлива се вика квадратна функција или квадратна равенка.

Oпшт облик на квадратна функција е:

\color{red}{ f(x)=ax^2+bx+c}       или       \color{red}{y=ax^2+bx+c}    каде што    \color{blue}{ a \ne 0} .


Интерактивност   Упаство за интерактивност

Кликни и влечи ги лизгачите за да се менува функцијата.

Забелешка: Тука има оптичка илузија, па да не се лажете. Промена на константниот член c не ја менува големината на квадратната функција, туку само ја менува вертикалната позиција односно ја преместува функцијата нагоре или надолу!

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Пример:    f(x)=3x^2+2x-1    е квадратна фукција со    а=3 \quad b=2 \quad c=-1     (други примери?)

Регулативи:

 

  • Графикот на секоја квадратна функција е таканаречена парабола.
  • Пресекот на параболата со y -оската е единствената точка (0,с).
  • Пресеците на параболата со x -оската (ако ги има), односно корените се наоѓаат со квадратна формула.

 

Графикот прикажан надесно е од квадратната функција:
y=x^2-x-6    -->


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika