Дефиниции:

1. "За секој" - симболот е: \forall

(\forall x)\,(p(x))\,\, - \,\,\underbrace {\,\text{за секој }x\,}\,\, + \,\,\underbrace {\,\text{важи }p(x)\,}

2. "За некој" или "Постои ... таков што" - симболот е: \exists

(\exists x)\,(p(x))\,\, - \,\,\underbrace {\,\text{постои }x \text{ таков што }}\,\, + \,\,\underbrace {\,\text{важи }p(x)\,}

Пример

(\exists x) \,(\forall y)\,(x<y)\,\, - \,\,\underbrace {\,\text{постои }x \text{ таков што }}\,\,+\,\,\underbrace {\,\text{за секој }y\,}\,\, + \,\,\underbrace {\,\text{важи }x<y\,}


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika