Дефиниција: Полином од прв степен со една променлива се вика линеарна функција.

Наклон-пресек облик на линеарна функција е:

\color{red}{ f(x)=ax+b}       или       \color{red}{y=ax+b}    каде што    \color{blue}{ a \ne 0} .

 

Стандарден облик на линеарна функција е:

\color{red}{ Ax+By=C}    каде што    \color{blue}{ A \ne 0}   и  {$\color{blue}{ B \ne 0} $.

Пример:    f(x)=-x+2    е линеарна фукција со    а=-1 \quad b=2     (други примери?)

Регулативи:
  • Графикот на секоја линеарна функција е права.
  • Пресекот на правата со y -оската е единствената точка (0,b).
  • Пресекот на правата со x -оската, односно коренот на функцијата, е единствената точка \frac{-b}{a} .
  • Aко коефициентот a или A на x е 0, функцијата не е линеарна, туку константна!

 

Графикот прикажан надесно е од линеарна функција:
y=-x+2    -->

Видеа (кратки, без звук) за КакоДа се цртат графиците на линеарни функции

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika