Дефиниција: Линеарна равенка е равенка во која секој член или е константа или е производ на константа и променлива.

Примери за линеарни равенки:   x=3    2y+5=2    y=2x-1    3x+2y=5    s=4t-3    x+2y-3z-5=0
Регулатива: Графикот на линеарна равенка е права ако таа има точно две променливи.
  1 променлива -> точка 2 променливи -> права 3 променливи -> рамнина
  4плус променливи -> неможе да се претстави!   Види!
Линеарна равенка # Променливи Упростен облик График
  x=3 1 ok Точка на бројна оска
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
  2y+5=2 1 y=-1.5 Точка на бројна оска
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
  14=2t 1 t=7 Точка на бројна оска
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.
 
y=2x-1
2 y=2x-1
наклон-пресек (функциски, јавен)

2x-y=1

стандарден
Права во 2Д рамнина

  3x+2y=5 2 3x+2y=5
стандарден

y=-1.5x+2.5

наклон-пресек (функциски, јавен)
Права во 2Д рамнина

  2s+4=8t-2 2 s=4t-3
наклон-пресек (функциски, јавен)

4t-s=3

стандарден
Права во 2Д рамнина

  z=2y-x+2 3 x-2y+z=2
стандарден
Рамнината врви низ:
Точката на x-оска   (2,0,0)
Точката на у-оска   (0,-1,0)
Точката на z-оска   (0,0,2)
Рамнина во 3Д простор

Права во 3Д простор е пресек на 2 рамнини - т.е. решение на систем од 2 линеарни равенки во 3 променливи?.

  2x_1+\sqrt{3}x_2-3x_3+0.5x_4=\pi 4 ok нема графичка претстава

Забележи: 1 променлива: точка на права, 2 променливи: права во рамнина, 3 променливи: рамнина во простор.

Регулатива: Линеарна функција? е линеарна равенка во две променливи. (График на линеарна функција е права.)
Дали е тоа линеарна равенка?
Регулатива a: Сите променливи во линеарна равенка се "нагоре" (во бројтелот на било која дропка.   Повеќе
Регулатива б: Во линеарна равенка променливите се сами.   Повеќе
Регулатива в: Линеарна равенка нема експоненти (освен 1) или корени на променливите.   Повеќе
Регулатива г: Линеарна равенка е равенка.   Повеќе
Алгебра Линеарна равенка?
y=\frac{4}{x} Не, променливата x е во именителот. а
3xy=4 Не, променливите x и y се множени (не се сами). б
ax+by=c Да, обично буквите a , b и c претставуваат константи (броеви), а не променливи. Обично се користат буквите од почетокот на абеседата како константи (A, B, C, D, .... и a, b, c, d, ...), а букви од крајот на абеседдата како променливи. Кога не знаеш, ПРАШАЈ! Твојот наставник треба да има унифициран став за ова - иначи не е фер!
2x+y-4 Не, ова е израз, а НЕ е равенка. г
x^2=4 Не, променливата x има експонент 2. в
\sqrt{2}t-\frac{3w}{2}=4 Да. Не е важно дека броевите се грди (дропки - рационални броеви и ирационални броеви), бидејќи променливите t и w се "чисти".
\sqrt{x}-\frac{3y}{2}=4 Не, променливата x е внатре во корен. в
\frac{2}{x}=1 Математичко, одговорот е Не., поради тоа што променливата x е во именителот. Но, можно е твојот наставник да кажи дека е линеарна, бидејќи при множење на двете страни со x истата станува линеарна равенка. Ова е различно од пример 1 бидејќи нема спас, односно никако неможе да стане линеарна.

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika


Последнa изменa на страната на 10.12.2011 08:45