Регулатива: Вредност на израз со логички оператор е или \top (вистина) или \bot (невистина).

Да се потсетиме дека вредност на исказ исто така е или \top (вистина) или \bot (невистина).

Логички оператор на еден исказ.

1. "Не" - симболот е: \neg

p(x) \neg p(x)
\top \bot
\bot \top

Логички оператори на два искази.

2. "Конјункција" - симболот е: \wedge

p(x) q(x) p(x) \wedge q(x)
\top \top \top
\top \bot \bot
\bot \top \bot
\bot \bot \bot

3. "Дисјункција" - симболот е: \vee

p(x) q(x) p(x) \vee q(x)
\top \top \top
\top \bot \top
\bot \top \top
\bot \bot \bot

Следните два оператори се користат исклучиво во формална логика

4. "Импликација" - симболот е: \Rightarrow

p(x) q(x) p(x) \Rightarrow q(x)
\top \top \top
\top \bot \bot
\bot \top \top
\bot \bot \top

5. "Еквиваленција" - симболот е: \Longleftrightarrow

p(x) q(x) p(x) \Longleftrightarrow q(x)
\top \top \top
\top \bot \bot
\bot \top \bot
\bot \bot \top

Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika