Дефиниција: Матрица е правоаголна шема на реални броеви.

Пример 1: Што се димензиите на матрицата: {\bf{A}} = \left( {\matrix{ \,\,6 \cr { - 4 } \cr } } \right) ?

Одговор:    {\bf{A}} е матрица со 2 редови и 1 колонa. Значи dim(A)=2x1.

Пример 2: Што се димензиите на матрицата: {\bf{B}} = \left( {\matrix{ { - 1} & 0 & {\sqrt 2 } \cr { - 0,5} & {3 \over 8} & 3 \cr } } \right) ?

Одговор:    {\bf{B}} е матрица со 2 редови и 3 колони. Значи dim(B)=2x3.

 

Други дефиниции:

  • Димензии на матрица е бројот на редови \times бројот на колоните.
  • Eлементи на матрица се броевите во шемата.
  • Позицијата на секој елемент се означуваат со индекси, односно со a_{ij} каде што i - редот, а j - колоната во која се наоѓа елементот.

Во погорниот пример 1:

{\bf{A}} е 2 \times 1 матрица.

Eлементите на {\bf{A}} се: a_{11} = 6 , a_{21} = { - 4} .

Во погорниот пример 2:

{\bf{B}} е 2 \times 3 матрица.

Eлементите на {\bf{B}} се: b_{11} = -1 , b_{12} = 0 , b_{13} = {\sqrt 2 } , b_{21} = { - 0,5} , b_{11} = -1 , b_{23} = 3


Поврзани теми:

  • Специјални матрици
  • Матрици - собирање, вадење, множење со скалар, транспонована
  • Матрици - множење на матрици
  • Детерминанти
  • Решавање на линеарни системи
  • Кофактори

 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika