Нулта матрица е матрица во која сите елемент се 0 (нула).

0_{2,4}=\left( {\begin{array}{*{20}c} 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \\\end{array}} \right)

 

Квадратна матрица е матрица со ист број на редови и колони.

 

Дијагонала на една матрица се сите елементи a_{ii} .
Дијагоналата на {\bf{B}} е: a_{11} = -1 , a_{11} = -1

 

Дијагонална матрица е матрица во која сите елементи кои не се на дијагонала се 0, односно a_{ij}=0 aко i\ne j .

 

Идентична матрица е квадратна дијагонална матрица каде што сите дијагонални елементи се 1 (еден), oдносно a_{ii}=1 и a_{ij}=0 aко i\ne j .


Поврзани теми:

  • Mатрици
  • Матрици - собирање, вадење и множење со скалар
  • Матрици - множење на матрици
  • Детерминанти
  • Решавање на линеарни системи
  • Кофактори

 


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika determinanti matrici