Дефиниција: Затворена дво-димензионална фигура ограничена со три или повеќе отсечки споени крај-до-крај се вика многуаголник.

Интерактивност 1: Многуаголник    Упатсво за интерактивноста

Кликни на иконот за многуаголник: , па кликни неколку пати во просторот за цртање, завршувајќи со кликнување врз првата точка.

Доколку сакаш да преместеш некои од точките, кликни на иконата , па кликни и влечи ја соодветната точка.
Доколку сакаш да избришиш многуаголник, прави десен-клик врз него, па избери "Бришење" од менито.
Доколку сакаш да прекиниш со цртање на многуаголник, притисни ја дирката "Esc".
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Интерактивност 2: Геоборд

Типови на многуаголници

Правилен и неправилен многуаголник

Многуаголник на кој сите страни му се еднакви и сите агли му се еднакви се вика правилен многуаголник.

Неправилен многуаголник е многуаголник кој не е правилен (значи - барем две страни не се еднакив или две агли не се еднакви).

Конвексен и конкавен многуаголник

Многуаголник на кој сите точки од отсечката која ги врзува било кои две точки од многуаголникот лежат во, односно припаѓаат на многуаголникот се вика конвексен многуаголник.

Конкавен многуаголник е многуаголник кој не е конвексен (значи - постојат барем две точки во многуаголник такви што отсечката која ги поврзува овие две точки не лежии сосема во многуаголникот).

Прост и сложен многуаголник

Сложен многуаголник е многуаголник во кој барем две од граничните отсечки се сечат. Многуаголник кој не е сложен 'правилно' се вика прост многуаголник. Meѓутоа, бидејќи не важат својства, регулативи и формули за сложени многуаголници, најчесто се користи изразот "многуаголник" само за "прост многуаголник", а за "сложен многуаголник" се мисли како група на повеќе (прости) многуаголници.


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika