Дефиниција: НЗС е или најмал заеднички содржател на два или повеќе броеви е најмалиот позитивен број таков да двата броеви се делители на него.

YouTube Video

Интерактивност: НЗС на два броеви Упаство за интерактивноста

Упаство: 1. Кликни во полето за внес за а и внеси цел број помеѓу -999 и 999 и удри Enter.

2. Кликни во полето за внес за а и внеси цел број помеѓу -999 и 999 и удри Enter.
3. Избери полиња за избор по вашиот избор.

Регулативи:
  • Најмал заеднички именител = НЗС на именителите.

Пример: \bbox[border:2px brickred solid,1pt]{\frac{1}{6}+\frac{5}{14}=?}

Именителите се 6 и 14. НЗД(6,14)=2. Значи, заедничкиот именител е: НЗС(6,14) = 614/2 = 42.

За да знаеме со што да ја множиме секоја дропка, го делиме НЗС со соодветниот именител: \frac{42}{6}=7 и \frac{42}{14}=3 .
Значи: \frac{1}{6}+\frac{5}{14} = \frac{1}{6} \cdot \color{orangered}{\frac{7}{7}} +\frac{5}{14}\cdot \color{darkgreen}{\frac{3}{3}} = \frac{1\cdot 7}{42}+\frac{5 \cdot 3}{42}= \frac{7}{42}+ \frac{15}{42} = \frac{7+15}{42} = \frac{22}{42} .

Потоа, бидејќи НЗД(22,42)=2, имаме: \frac{22}{42}=\frac{11 \cdot 2}{21 \cdot 2}=\frac{11}{21} \cdot \frac{2}{2}=\frac{11}{21} .

Одговор: \frac{1}{6}+\frac{5}{14}= \frac{7+15}{\color{Emerald}{42}}= \frac{22}{42}= \frac{11}{21}

Проверка со дигитрон: \frac{1}{6}+\frac{3}{14} \approx 0,167+0,214 = 0,381 и \frac{8}{21}=0,381 . Добро.

 

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika